lærervejledning

 

Vejledning til anvendelse af undervisningsfilm og undervisningsmateriale målrettet mellemtrin

De tre undervisningsfilm målrettet mellemtrinnet har hver en varighed på cirka 15 minutter og kan med fordel anvendes som en introduktion til et af undervisningsforløbene i en af de tre perioder adelsvælde 1536-1660, enevælde 1660-1849 og moderne tider 1849-1919. Undervisningsmaterialet består af kildetekster, der er pædagogisk bearbejdet med henblik på målgruppen samt en række forslag til læringsaktiviteter knyttet til særlige tematikker og fag under den enkelte periode. Det er muligt at se en af filmene og gennemføre et enkelt undervisningsforløb, og det er på samme vis muligt at gennemføre et længere kronologisk forløb, hvor eleverne ser alle tre film og arbejder med flere kilder og aktiviteter knyttet til perioderne. Endeligt er det en oplagt mulighed at anvende materialet til temauger eller lignende, hvor der arbejdes fokuseret med en af tematikkerne i et tværfagligt forløb. 

Om materialet

Materialet består af en kombination af fremstillingstekster, kildemateriale, undervisningsfilm og aktivitetsforslag, der er designet med henblik på at styrke elevernes evne til at anvende historiske kilder til at opnå viden om fortiden i kombination med praktiske og æstetiske aktiviteter. Nogle af aktivitetsforslagene har fokus på at styrke elevernes evne til at finde historiske spor i lokalområde, mens andre har fokus på praktiske værkstedsaktiviteter, der skaber mulighed for tværfagligt samarbejde. Formålet med materialet er blandt andet at styrke elevernes historiske bevidsthed og perspektiv på dem selv som historieskabende såvel som historieskabende individer. 

Fag

Materialet er udviklet med henblik på brug i undervisningen i historie samt i forbindelse med fler- eller tværfaglige forløb i dansk, historie, natur/teknologi og billedkunst. Endelig er materialet såvel som undervisningsfilmene udviklet med henblik på at skabe bedre rammer for åben skole- aktiviteter på tværs af fagene og med fokus på fagene historie og dansk. Nedenfor er relevante kompetenceområder for fagene dansk og historie beskrevet.

Kompetenceområder:

Faget historie: 

 • Kronologi og sammenhæng:

Materialet giver eleven indsigt i udvikling og sammenhænge, ligesom det fremstiller væsentlige begivenheders placering visuelt. 

Ved at arbejde med alle tre tidsperioder øves eleverne i kronologiforståelse, som er et centralt element i faget historie, der beskæftiger sig med tolkninger af menneskers samfundsmæssige liv i et forandringsperspektiv.  

 • Historiebrug:

Materialet skaber forståelse for, bevidsthed om og kritisk sans i forhold til, hvordan historie bliver brugt. 

 • Kildekritik:

Materialet øver elevernes kildekritiske og analytiske evner efter 5. klasse, ligesom de i materialet skal tage stilling til kilders afsender- og modtagerforhold samt brugbarhed i forhold til en given historisk problemstilling. 

Kanonpunkter:

Materialet knyttet til adelsvældet 1536-1660 er relevant for følgende kanonpunkter:

 • Reformationen.
 • Christian 4. 

Materialet knyttet til enevælden 1660-1849 er relevant for følgende kanonpunkter:

 • Statskuppet 1660.
 • Stavnsbåndets ophævelse 1788.
 • Ophævelse af slavehandlen 1792.

Materialet knyttet til moderne tider 1849-1919  er relevant for følgende  kanonpunkter:

 • Grundloven 1849.
 • Systemskiftet 1901.
 • Kvinders valgret. 

Faget dansk:

 • Læsning: 

Gennem materialet øves eleverne i at tale om teksters budskaber, ligesom de øves i at gengive sin forestilling om tekstens situationer og sammenhænge. 

 • Fremstilling:

Materialet understøtter elevernes kompetence til at kunne deltage i konstruktive demokratiske samtaler og øver elevernes evne til at deltage socialt og fagligt i læringsaktiviteter med et litterært sigte.

 • Kommunikation:

Materialet øver elevernes evne til at deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.

 

FIND OS

Randersvej 2
8963 Auning
Danmark